Thank you for your interest in being a part of Thai Tsuzuki"

  ( ผู้สมัคร ปวส. ขึ้นไป ให้กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
 
 
             
           
               
  1.ตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร            
     1.             
     2.            
                 
  2.ข้อมูลส่วนบุคคล            
    คำนำหน้าชื่อ นาย นางสาว นาง
  ชื่อ-สกุล   เชื้อชาติ
     
  Title Name Mr. Ms. Mrs.
  First Name-Surname   สัญชาติ      
  วัน/เดือน/ปี เกิด
      ศาสนา      
  อายุ   เพศ      
  เลขบัตรประชาชน   ส่วนสูง      
  ออกที่   น้ำหนัก
     
  วันหมดอายุ            
  สถานที่เกิด            
  สถานะภาพสมรส โสด สมรส หย่าร้าง   จำนวนบุตร คน      
  สำหรับผู้สมัครชาย :              
  สถานะภาพทางทหาร ได้รับการยกเว้น            
    ผ่านแล้ว, ในปี            
    ยังไม่ผ่าน            
                 
  3.ประวัติการศึกษา : เริ่มกรอกจากวุฒิที่จบล่าสุด            
 
ปี ชื่อสถาบัน จังหวัด/ประเทศ ระดับ วิชาเอก เกรดเฉลี่ย
เริ่ม-จบ
     
  กิจกรรมระหว่างเรียน      
 
ขณะนี้คุณกำลังอบรมหรือศึกษาต่ออยู่หรือไม่   ไม่ ใช่  
ถ้า"ใช่"    - คุณกำลังอบรม, เรียนอะไร
  - คุณกำลังอบรม, เรียนที่ไหน
  - มีผลต่อการทำงานหรือไม่ ไม่มี มี
     
               
  4.ประวัติครอบครัว : พ่อ, แม่, พี่, น้อง ฯลฯ            
 
ชื่อ ความสัมพันธ์ อายุ ตำแหน่งงาน ชื่อหน่วยงานที่ทำงาน
     
  คุณมีพี่น้องกี่คน ?    พี่ชาย    น้องชาย    พี่สาว    น้องสาว    คุณเป็นบุตรคนที่      
                 
  5.ประวัติการฝึกอบรม :            
 
5.1 หลักสูตร จัดโดย ระยะเวลา
5.2 หลักสูตร จัดโดย ระยะเวลา
5.3 หลักสูตร จัดโดย ระยะเวลา
     
                 
  6.ความสามารถอื่นๆ :            
 
6.1 ภาษาต่างประเทศ  
 
อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อื่นๆ
6.2 เครื่องใช้สำนักงาน
6.3 เครื่องจักร, อุปกรณ์โรงงาน
6.4 ยานพาหนะส่วนตัว ไม่มี มี รถยนต์ รถจักรยานยนต์
  ใบอนุญาตขับขี่ ไม่มี มี รถยนต์ รถจักรยานยนต์
     
                 
  7.ประวัติการทำงาน : โปรดกรอกรายละเอียดประสบการณ์ทำงาน 4 แห่งสุดท้าย โดยเริ่มจากอดีตมายังปัจจุบัน หากมีมากกว่า 4 แห่งกรุณาแนบ Resume      
 
1)ชื่อบริษัท
2)สัญขาติ
3)ประเภทธุรกิจ/สินค้า

ระยะเวลา
(เดือน/ปี)

ตำแหน่ง เงินเดือน หน้าที่ของท่าน ตำแหน่งของ
ผู้บังคับบัญชา
จำนวน
พนักงาน
เหตุผลที่ลาออก
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
     
                 
  8.เงินเดือนและรายได้ปัจจุบัน :            
 
เงินเดือน    รวมรายได้ประจำก่อนหักภาษี   ฿/เดือน
เงินช่วยเหลืออื่นๆ    คุณสามารถแสดงรายรับ
ปัจจุบันได้หรือไม่
ไม่ได้ ได้
เงินช่วยเหลือค่าเดินทาง   
Bonus/Commission    จ่ายเมื่อ รายรับอื่นๆ   
ปัจจุบันคุณทำงานวันใดบ้าง       เวลาทำงาน    อัตราเงินเดือนที่คาดหวัง   ฿
     
                 
  9.อื่นๆ            
  คุณสามารถทำงานต่างจังหวัดได้หรือไม่ ?   อาศัยอยู่กับ      
  ที่อยู่ปัจจุบัน อำเภอ  จังหวัด    อาศัยกับบิดา มารดา บ้านส่วนตัว      
  ถ้าคุณได้รับคัดเลือกเป็นพนักงาน,คุณสามารถเริ่มงานได้เมื่อไหร่ ทันที   อาศัยกับญาติ/เพื่อน   บ้านเช่า      
   วัน   ที่พักของบริษัท             
      อื่นๆ      
                 
  10.ที่อยู่ : กรุณากรอกให้ละเอียดและชัดเจนเพื่อผลประโยชน์ของท่าน            
  ที่อยู่จริงปัจจุบัน  
โทร.
มือถือ
     
  เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงานปัจจุบัน (บริษัทฯจะไม่แจ้งชื่อหรือกระทำการใด ๆ อันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพการจ้างงาน)            
  E-Mail            
  กรณีที่อยู่จริงเป็นการเช่าหรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ ท่านมีที่อยู่ที่จะติดต่อกับท่านได้โดยผ่านบุคคลอื่นอันเป็นที่อยู่ถาวรคือ      
               
  ในกรณีฉุกเฉินติดต่อกับ   ความสัมพัันธ์      
  โทร.            
                 
                 
                 
   
Thailand Web Stat